امروز سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸

صفحه اول بازگشت به صفحه قبل نقشه سايت صندوق پست الکترونيکي تماس با ما آموزش بازرسین ثبت نام الکترونیکی انتشارات خبرنامه خدمات مهندسی کمیسیون رفاه شرکت تعاونی مازند نظام واحد عضویت و صدور پروانه نظام پیشنهادات دريافت برنامه آکروبات      

مصوبات ششمین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ27/9/91
مشاهده

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۹۱
مصوبات پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ 27/9/91
مشاهده

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۹۱
مصوبات چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ13/9/91
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ آذر ۱۳۹۱
مصوبات سومین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ 6/9/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۳ آذر ۱۳۹۱
مصوبات دومین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ 29/8/91
مشاهده

نوشته شده در : ۷ آذر ۱۳۹۱
مصوبات اولین جلسه هیأت مدیره دوره ششم مورخ 23/8/91
مشاهده

نوشته شده در : ۷ آذر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره مورخ 8/8/91
مشاهده

نوشته شده در : ۷ آذر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1/8/91
مشاهده

نوشته شده در : ۸ آبان ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره مورخ 24/7/91
مشاهده

نوشته شده در : ۶ آبان ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و ششمین جلسه هیأت مدیره مورخ 17/7/91
مشاهده

نوشته شده در : ۶ آبان ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 3/7/91
مشاهده

نوشته شده در : ۶ آبان ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و سومین جلسه هیأت مدیره مورخ20/6/91
مشاهده

نوشته شده در : ۴ مهر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و دومین جلسه هیأت مدیره مورخ 6/6/91
مشاهده

نوشته شده در : ۴ مهر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی و یکمین جلسه هیأت مدیره مورخ 16/5/91
مشاهده

نوشته شده در : ۴ مهر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و سی امین جلسه هیأت مدیره مورخ 9/5/91
مشاهده

نوشته شده در : ۴ مهر ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 26/4/91
مشاهده

نوشته شده در : ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 12/4/91
مشاهده

نوشته شده در : ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و چهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 22/3/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 8/3/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 1/3/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیست و یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 1/3/90
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و بیستمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 18/2/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه هیأت مدیره مورخ 11/2/91
مشاهده

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 4/2/91
مشاهده

نوشته شده در : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 28/1/91
مشاهده

نوشته شده در : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و شانزدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 21/1/91
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و پانزدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 25/12/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و چهاردهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 22/12/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ15/12/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و دوازدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 13/12/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و نهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 24/11/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات صد و دهمین و صدو یازدهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 8/12/90
مشاهده

نوشته شده در : ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱
مصوبات یکصد و هشتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 17/11/90
مشاهده

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۰
مصوبات یکصدوهفتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 10/11/90
مشاهده

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۰
مصوبات یکصد و ششمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 26/10/90
مشاهده

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۰
مصوبات صدوپنجمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 19/10/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۰
مصوبات صدوچهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 12/10/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۰
مصوبات صدوسومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 5/10/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۰
مصوبات صدودومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 21/9/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۰
مصوبات صدویکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 7/9/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۰
مصوبات صدمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 30/8/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۰
مصوبات نود و نهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 23/8/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۰
مصوبات نود و هشتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 9/8/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۸ آذر ۱۳۹۰
مصوبات نود وهفتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 2/8/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۸ آذر ۱۳۹۰
مصوبات نود و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم مورخ 25/7/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۰
مصوبات نود و پنجمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 18/7/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۰
مصوبات نود و چهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 11/7/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۰
مصوبات نود و سومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 4/7/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۰
مصوبات نود و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 21/6/90
مشاهده

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۰
مصوبات نود و یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 14/6/90
مشاهده

نوشته شده در : ۳۱ شهريور ۱۳۹۰
مصوبات نودمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 24/5/90
مشاهده

نوشته شده در : ۳۱ شهريور ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 17/5/90
مشاهده

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 10/5/90
مشاهده

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 3/5/90
مشاهده

نوشته شده در : ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و ششمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ27/4/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و چهارمین و هشتاد و پنجمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 13/4/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و سومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ6/4/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱۶ تير ۱۳۹۰
مصوبات هشتاد و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ30/3/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱۱ تير ۱۳۹۰
مصوبات هشتادو یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 23/3/90
صورتجلسه

نوشته شده در : ۱ تير ۱۳۹۰
مصوبات هشتادمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 90/3/16
مشاهده

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و نهمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ90/3/9
برای مشاهده اینجا را کلیک نمائید.

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 90/3/2
برای مشاهده اینجا را کلیک نمائید.

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 90/3/2
برای مشاهده اینجا را کلیک نمائید.

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و ششمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 19/2/90
برای مشاهده اینجا را کلیک نمائید.

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 12/2/90
  برای دریافت صورتجلسه اینجا کلیک کنید .

نوشته شده در : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 5/2/90
برای دریافت صورتجلسه اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد وسومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 29/1/90
برای دریافت صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 22/1/90
برای دریافت صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات هفتاد و یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 15/1/90
برای دیدن صورتجلسه اینجا کلیک کنید.

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات هفتادمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 23/12/89
برای دیدن صورتجلسه اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۰
مصوبات شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 16/12/1389
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۰
مصوبات شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 9-12-1389
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۰
مصوبات شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 30/11/1389
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۰
مصوبات شصت و ششمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 25-11-1389
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۰
مصوبات شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 18-11-1389
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۰
شصت و چهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 11/11/89
بسمه تعالی مصوبات شصت و چهارمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 11/11/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران 1- نحوه مشاركت مالي سازمان در همايش هاي مهندسي در استان مازندران مطرح مقرر شد اولاً كميسيون بودجه و كميسيون...

نوشته شده در : ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
شصت و سومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 4/11/89
  بسمه تعالی گزارش شصت و سومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 4/11/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران  مصوبات : 1-مقرر شد هيأت رئيسه محترم سازمان مسائل مطرح شده را جمع بندي و پس از تائيد آن به اطلاع دفتر بهشهر...

نوشته شده در : ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
گزارش شصت و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 27/10/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران
بسمه تعالی گزارش شصت و دومین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 27/10/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران  مصوبات : 1- بررسی پیشنهادکمیسیون کنترل و نظارت استان در خصوص جمع آوری آمار و اطلاعات پس از اصلاحاتی در هیأت...

نوشته شده در : ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
مصوبات شصت و یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 20/10/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران
  بسمه تعالی مصوبات شصت و یکمین جلسه هيأت مديره دوره پنجم مورخ 20/10/89 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران 1-     نامه شماره 26259 مورخ 13/10/89 دفتر نمايندگي محمودآباد جهت خريد زمين و احداث ساختمان مطرح موضوع در...

نوشته شده در : ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
مصوبات هیات مدیره مورخ15/7/87
15/7/87 الف: چنانچه پروژه ای ، پروانه اخذ ننموده و مالک منصرف شده و پروژه انجام نشود سهمیه ناظر عودت داده شده و مبالغ دریافتی مطابق مفاد قرارداد عودت گردد در مورد طراح نه سهمیه نه مبلغ عودت نمی گردد. ب : جهت پروژه تعاونی مسکن...

نوشته شده در : ۲۳ مهر ۱۳۸۷

جستجو در سايت
جستجو در ميان :

ورود اعضا
نام کاربري
رمزعبور

آمار و ارقام
تعداد بازديد ها : ۶۹۳۱۸۸۰
هيات مديره : ۶۵۹۷۴
به روزرسانی صفحات داخلی:

سه شنبه ۵ دي ۱۳۹۱


صفحه اول | نقشه سايت | تماس با ما | سايت هاي ديگر | ورود اعضا
طراحي و اجرا : عمران شمال